Apis-X s.r.o. - logo

IKA - vrstvená tepelná izolace armatur a zařízení

Vrstvená tepelná izolace IKA se vyrábí ve dvou modifikacích. IKA 150 se používá pro teploty izolovaného povrchu do 150°C a IKA 220 pro teploty izolovaného povrchu do 220°C. Modifikace jsou, kromě štítkového značení, navzájem barevně odlišeny, pro zamezení možnosti záměny.

IKA 150 je zhotovena z modifikované polyesterové nenasákavé tkaniny se sníženou hořlavostí.

IKA 220 je zhotovena ze skelné tkaniny upravené zátěrem silikonu.

Střední, tepelně izolační vrstvu obou modifikací tvoří vláknitá minerální plsť vrstvená odrazivou hliníkovou fólií. Izolace je po obvodu sešita resp. uzavřena a opatřena chlopněmi s tzv. suchými zipy. Tkanice na koncích umožňují těsné zatažení k povrchu izolovaného zařízení.

Na izolaci IKA byl vydán užitný vzor PUV 9673-99 registrovaný u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.

Výrobek je určen pro instalaci a použití do základního prostředí. V případě použití v jiném prostředí je nutná konzultace s výrobcem.

Použití:

Vrstvená tepelná izolace IKA slouží zejména k izolování armatur parokondenzátních a horkovodních potrubních systémů. Snižuje tepelné ztráty a poskytuje ochranu osob před popálením ve smyslu ČSN 070620 čl. 413 (maximální teplota povrchu izolace nepřesahuje teplotu o více než 25°C vyšší, než je teplota okolí).

Výrobek umožňuje velmi snadnou a rychlou manipulaci. Na rozdíl od klasických klempířských izolací je nasazení i sejmutí otázkou několika okamžiků, což je ocenitelné zejména u izolování armatur vyšších světlostí. Izolaci je možné nainstalovat v libovolné poloze.

Použitelnost je zejména v energetice, teplárenství, kotelnách, výměníkových stanicích a všude tam, kde jsou rozváděna teplonosná média a je žádoucí zabránit tepelným ztrátám. Splnění požadavků výše uvedené normy navíc zvyšuje bezpečnost práce obsluhy tepelných zařízení.

Instalace izolace IKA je pro obě modifikace omezena teplotami uvedenými v následující tabulce:

typ izolace IKA 150 IKA 220
barva textilie šedá
stříbřitá
max. teplota izolovaného povrchu (°C) 150 220
teplota vnějšího prostředí (°C)

-30 až +70

standardní tloušťka minerální plsti (cm) 6 6
součinitel tepelné vodivosti (Wm-1K-1) 0.0363 0.0363

 

Postup při nasazování:

- Izolaci obtočte okolo izolovaného zařízení tak, aby tkanice byly na straně přírub.
- Přitlačte chlopně se suchými zipy na příchytný pás. Doporučujeme provést rychlé přichycení suchých zipů a po zatažení tkanic přesněji přiložit chlopně a izolaci narovnat.
- Při nasazování a snímání z horkých armatur je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení a používat vhodné ochranné prostředky.

Upozornění:

- Není dovoleno vyjímat izolační materiál z izolace.
- Je nutné dbát na to, aby se izolace svým vnějším povrchem trvale nedotýkala okolních neizolovaných zařízení, jejichž teplota přesahuje 70°C - hrozí poškození upínacích suchých zipů.
- Použití ve venkovním prostředí a prostředí chemického průmyslu konzultujte předem s výrobcem.
- Výrobek není možné vystavit úletům okují nebo jisker při broušení a řezání materiálů ani nepřiměřenému mechanickému namáhání.
- Doporučuje se rovněž, např. u rozdělovačů páry, důsledně zaizolovat všechny armatury, aby tepelné sálání z nezaizolovaných armatur nepůsobilo z vnějšku na vrstvenou tepelnou izolaci.

Údržba:

- Výrobek nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
- Čištění textilií od prachu a jiných nečistot provádět navlhčeným měkkým kartáčem.
- Skladujte na suchém místě.