Apis-X s.r.o. - logo

Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti Apis-X, s.r.o.

1. Všeobecně

Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky jsou platné pro výrobek dodávaný pod značkou IKA společností APIS-X, s.r.o. (dále jen prodávající) pokud není písemně dohodnuto jinak.

2. Nabídky a ceny

Zaslané nabídky jsou závazné v uvedené lhůtě platnosti. Objednávka od kupujícího obsahuje přesnou adresu kupujícího s uvedením celého obchodního jména, sídla, IČO, DIČ, množství a druh zboží, podpis osoby oprávněné jednat jménem kupujícího.

Při podstatném zvýšení cen vstupních materiálů si prodávající vyhrazuje právo zvýšení cen výrobků. U zakázek v realizaci je možné zvýšení ceny jen po vzájemné dohodě.

Cena výrobku se rozumí ze skladu prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak..

3. Rozsah dodávky

Rozsah dodávky je stanoven objednávkou a může být měněn pouze po vzájemné dohodě.

4. Dodací lhůta, splnění dodávky

Dodací lhůta je uvedena v nabídce. Dílčí dodávky před termínem dodání jsou možné, kupující je povinen tyto dodávky převzít.

Okolnosti vylučující odpovědnost dle § 374 obch. zák. (vyšší moc) opravňují prodávajícího k posunutí termínu dodání. Prodávající je v tomto případě povinen informovat kupujícího o změně dodací lhůty.

Dodávka je splněna:

a) při osobním odběru - okamžikem převzetí předmětu dodávky kupujícím,

b) při odeslání - okamžikem předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího,

c) při odvozu prodávajícím - okamžikem převzetí kupujícím.

V případě, že kupující odmítne, byť jen částečně, nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu řádně splnit dodávku, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % ze sjednané kupní ceny u nestandardních výrobků, resp. 25% z kupní ceny u standardních výrobků. Tato smluvní pokuta je splatná na základě výzvy prodávajícího.

5. Balení, doprava, montáž

Balení a doprava se provádí dle dohody kupujícího s prodávajícím (osobní odběr, zaslání na dobírku, spediční službou, odvoz dodavatelem včetně montáže apod.)

Balné, doprava a případná montáž je účtováno samostatnou položkou případně samostatným účetním dokladem, tzn. nejsou součástí kupní ceny.

Kupující je povinen ihned při převzetí dodávaného zboží zkontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávky. Případné škody vzniklé dopravou a neúplností dodávky je nutné ihned (tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí) písemně oznámit prodávajícímu. Později reklamované vady z titulu neúplnosti dodávky či porušenosti dodávky vzniklé dopravou, kterou si nezajišťuje sám kupující, nebudou prodávajícím uznány a kupující se jich nemůže úspěšně domáhat.

Pro nárokování případných škod si nechá kupující potvrdit reklamaci na dodacím listě od předávajícího (např. dopravce). Kupující bere na vědomí, že prodávající zboží po dobu přepravy a vykládky nepojišťuje.

6. Platební podmínky

Platba, pokud není dohodnuto jinak, probíhá buď v hotovosti při odběru zboží nebo po odběru zboží do 14 dnů po datu vystavení daňového dokladu.

Prodávající si vyhrazuje právo vystavování zálohových dokladů.

Následné odběry na fakturu jsou možné až na základě uhrazení nezaplacené splatné pohledávky prodávajícímu. V případě opožděné úhrady je dodavatel oprávněn požadovat obvyklé úroky z prodlení. Tímto není dotčen nárok na úhradu vzniklých škod u prodávajícího.

7. Výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody na předmětu dodávky

Doda zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny.

Až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny se kupující zavazuje, že dodané zboží neprodá či nedaruje třetí osobě, nevloží jako nepeněžitý vklad od společnosti, nezatíží právy třetích osob, popř. neučiní jiné další úkony, kterými by bylo vlastnické právo prodávacího oslabeno a jeho výkon znemožněn.

Jestliže objednatel dodaného zboží, které ještě neuhradil, kompletuje v rámci svého obchodního případu, pak došlo ke kompletaci ve prospěch prodávajícího.

Nebezpečí škody na předmětu dodávky přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky dle článku 4. těchto podmínek.

8. Záruky a reklamace

V případě vzniku vad je kupující povinen svou reklamaci podat neprodleně, a to písemnou formou na adresu prodávajícího s přesným popisem vad a požadavkem, zda požaduje nové plnění, opravu či slevu z ceny. Reklamace zjevných vad (netýká se funkčních vlastností) musí být podána před použitím dodaného zboží, tj. před jeho montáží a reklamované zboží může být montováno až po dohodě s prodávajícím, jinak prodávající za vady neodpovídá.

Při oprávněné reklamaci má prodávající právo volby mezi novou dodávkou, opravou nebo snížením ceny.

Reklamace dodaného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti placení kupní ceny.

Prodávající neručí za vady vzniklé používáním, které bylo v rozporu s návodem k použití uvedeným v technickém listu výrobku, chybnou montáží, přirozeným opotřebením, užíváním třetích osob.

9. Dokumentace

Průvodní dokumentací výrobků IKA je technický list, který obsahuje popis a způsob použití výrobku, pracovní postup při montáži, rozměry a návod na údržbu. Tato dokumentace je dodávána společně s dodávkou výrobku.

10. Rozsah platnosti

Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky jsou platné pro výrobek dodávaný pod značkou IKA společnost APIS-X, s.r.o. a jsou v souladu s obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem. Práva a povinnosti v těchto podmínkách neuvedená se řídí ustanoveními obch. a obč. zákoníku.

 

Pardubice dne 7.8.2009
Apis-X, s.r.o.